Algemene voorwaarden barista-essentials
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 3 Prijzen
Artikel 4 Betalingen en betalingstermijn
Artikel 5 Gevolgen niet tijdig betalen
Artikel 6 Recht van reclame 
Artikel 7 Herroepingsrecht 
Artikel 8 Opschortingsrecht
Artikel 9 Retentierecht 
Artikel 10 Verrekening
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
Artikel 12 Levering
Artikel 13 Levertijd 
Artikel 14 Feitelijke levering
Artikel 15 Transportkosten 
Artikel 16 Verpakking en verzending
Artikel 17 Verzekering
Artikel 18 Bewaring 
Artikel 19 Garantie
Artikel 20 Uitvoering van de overeenkomst 
Artikel 21 Informatieverstrekking door de klant 
Artikel 22 Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
Artikel 23 Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 
Artikel 24 Vrijwaring
Artikel 25 Klachten
Artikel 26 Ingebrekestelling
Artikel 27 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Artikel 28 Aansprakelijkheid barista-essentials
Artikel 29 Vervaltermijn
Artikel 29 Recht op ontbinding
Artikel 30 Overmacht
Artikel 31 Wijziging van de overeenkomst 
Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 33 Overgang van rechten
Artikel 34 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Artikel 35 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 Definities

  • barista-essentials: barista-essentials, gevestigd te Utrecht onder KvK nr. 76539199 en BTW-nummer NL860664909B01
  • Klant: degene met wie barista-essentials een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: barista-essentials en klant samen.
  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens barista-essentials.
  • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 Prijzen

  • Alle prijzen die barista-essentials hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  • Alle prijzen op die barista-essentials hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan barista-essentials te allen tijde wijzigen.
  • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die barista-essentials niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
  • De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door barista-essentials vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
  • De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van barista-essentials, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  • Indien partijen voor een dienstverlening door barista-essentials een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
  • barista-essentials is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
  • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient barista-essentials de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
  • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
  • barista-essentials heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
  • Voorafgaand aan de ingang ervan zal barista-essentials prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
  • De consument heeft het recht om de overeenkomst met barista-essentials op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Artikel 4 Betalingen en betalingstermijn

  • barista-essentials mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
  • De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
  • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat barista-essentials de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
  • barista-essentials behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 5 Gevolgen niet tijdig betalen

  • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is barista-essentials gerechtigd een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan barista-essentials.
  • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag barista-essentials zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van barista-essentials op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door barista-essentials, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan barista-essentials te betalen.

Artikel 6 Recht van reclame 

  • Zodra de klant in verzuim is, is barista-essentials gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  • barista-essentials roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan barista-essentials, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 7 Herroepingsrecht 

  • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
  • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  • het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • De bedenktijd van 30 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
  • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@barista-essentials.nl
  • De consument is verplicht om het product binnen 30 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan barista-essentials, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  • De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
  • Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal barista-essentials deze kosten binnen 30 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan barista-essentials heeft geretourneerd.

Artikel 8 Opschortingsrecht

  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 Retentierecht 

  • barista-essentials kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van barista-essentials heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan barista-essentials.
  • barista-essentials is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 10 Verrekening

  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan barista-essentials te verrekenen met een vordering op barista-essentials.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

  • barista-essentials blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van barista-essentials op grond van wat voor met barista-essentials gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  • Tot die tijd kan barista-essentials zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  • Indien barista-essentials een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft barista-essentials het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 12 Levering

  • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  • Levering vindt plaats bij barista-essentials, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
  • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft barista-essentials het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan barista-essentials kan tegenwerpen.

Artikel 13 Levertijd 

  • De door barista-essentials opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van barista-essentials.
  • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij barista-essentials niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 14 Feitelijke levering

  • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 15 Transportkosten 

  • Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 Verpakking en verzending

  • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan barista-essentials niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  • Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan barista-essentials, bij gebreke waarvan barista-essentials niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 17 Verzekering

  • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van barista-essentials die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
  • De klant geeft op eerste verzoek van barista-essentials de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 Bewaring 

  • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Artikel 19 Garantie

  • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor barista-essentials enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
  • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 20 Uitvoering van de overeenkomst 

  • barista-essentials voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  • barista-essentials heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat barista-essentials tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat barista-essentials tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 21 Informatieverstrekking door de klant 

  • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan barista-essentials.
  • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert barista-essentials de betreffende bescheiden.
  • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door barista-essentials redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 22 Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

  • De overeenkomst tussen barista-essentials en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
  • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant barista-essentials schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 23 Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

  • De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
  • Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 24 Vrijwaring

  • De klant vrijwaart barista-essentials tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door barista-essentials geleverde producten en/of diensten.

Artikel 25 Klachten

  • De klant dient een door barista-essentials geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant barista-essentials daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  • Consumenten dienen barista-essentials uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat barista-essentials in staat is hierop adequaat te reageren.
  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat barista-essentials gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 26 Ingebrekestelling

  • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan barista-essentials.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling barista-essentials ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 27 Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als barista-essentials een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan barista-essentials verschuldigd zijn.

Artikel 28 Aansprakelijkheid barista-essentials

  • barista-essentials is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  • Indien barista-essentials aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  • barista-essentials is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  • Indien barista-essentials aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 29 Vervaltermijn

  • Elk recht van de klant op schadevergoeding van barista-essentials vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29 Recht op ontbinding

  • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer barista-essentials toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  • Is de nakoming van de verplichtingen door barista-essentials niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat barista-essentials in verzuim is.
  • barista-essentials heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien barista-essentials kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 30 Overmacht

  • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van barista-essentials in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan barista-essentials kan worden toegerekend in een van de wil van barista-essentials onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van barista-essentials kan worden verlangd.
  • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
  • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor barista-essentials 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat barista-essentials er weer aan kan voldoen.
  • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  • barista-essentials is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 31 Wijziging van de overeenkomst 

  • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden

  • barista-essentials is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
  • Grote inhoudelijke wijzigingen zal barista-essentials zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 33 Overgang van rechten

  • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van barista-essentials.
  • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 34 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat barista-essentials bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 35 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar barista-essentials is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 06 januari 2021.

Sluiten
Log in
Sluiten
Winkelwagen (0)

Geen producten in de winkelwagen. Geen producten in de winkelwagen.

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Meld je aan om updates te ontvangen, promoties, en sneak peaks van nieuwe producten. Plus 10% korting op je volgende bestelling.

We houden je gegevens veilig en delen deze met niemand.
× Hulp nodig?